A baleseti adó

Kategória: Információk

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Mód. tv.) 193. §-a 2012. január 1-jei hatállyal bevezette a baleseti adót. 

1. Az adó alanya

Az adó alanya az a személy (szervezet), akit (amelyet) a kötelező gépjárműfelelősség-biztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási kötelezettség terhel.
A biztosítási kötelezettség alapján minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek, illetve meghatározott feltételek esetén az állami gépjárművek  kivételével – a Kgfb. tv. szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére (…) biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 A baleseti adó alanya tehát az üzembentartó. Üzembentartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által – szerződés vagy más hitelt érdem-lően igazolt jogcím alapján – üzemben tartóként megnevezett személy,vagy a tulajdonos.


2. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


A baleseti adókötelezettség a Kgfb. szerinti biztosítási időszak vonatkozásában áll fenn. A biztosítási kötelezettség, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától a gépjármű forgalomból történő kivonásáig áll fenn.
Ideiglenes forgalomban tartás engedélyezése, esetén a biztosítási kötelezettség az ideiglenes forgalomban tartási engedély,  érvényességének időtartama alatt áll fenn.

Amennyiben a biztosítási jogviszony megszűnése a biztosítási díj meg nem fizetése miatt következik be, és a gépjárművet ennek következtében kivonják a forgalomból, az adókötelezettség egészen a forgalomból való kivonásig fennáll. Ebben az esetben a forgalomból való kivonás időpontjáig felhalmozott adótartozást rendezni kell.

3. Az adó alapja

 Főszabály szerint határozatlan időtartamú biztosítási szerződés esetén az adó alapja az éves gépjármű-felelősségbiztosítási díj, határozott tartalmú biztosítási szerződések esetén a határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj.
 A baleseti adót csak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj után kell megfizetni.  
 
 
 

4. Az adó mértéke

Az adó mértéke az adóalap 30 %-a, de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira legfeljebb 83 Ft. Tekintettel arra, hogy a fedezetlenség időszakára a biztosító kockázatviselése nem terjed ki, erre az időszakra a felső limit nem vonatkozik.


5. Az adó megállapítása, bevallása és megfizetése

A) Adóbeszedés
Az adót főszabályként az adó beszedésére kötelezett biztosító állapítja meg, vallja be
és fizeti meg.

A fentiek alapján, amennyiben a Neta tv. által előírt baleseti adót (és biztosítási díjat) a biztosított személy az esedékességkor megfizette, a biztosítottnak az adót érintően további teendői nincsenek.
 
Mind a beszedésre kötelezett biztosító, mind önadózás esetén az adó alanya az adót az adó megállapítására előírt határnapot követő hónap 15. napjáig vallja be és fizeti meg az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (biztosítók a 1210B jelű, magánszemélyek a 1210M megnevezésű nyomtatványon).
 
A befizetett összegből elsőként a baleseti adó kerül elszámolásra, ezt követően a fedezetlenségi díj (ha van), majd az esedékes biztosítási díj
 

Orosz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft