Mikor lehet levonni munkabérből tartozást?

Kategória: Információk

A munkabérből levonás csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján történhet, erről a Munka törvénykönyve rendelkezik (2012. évi I. tv., a továbbiakban: Mt.).

 

Jogszabály alapján vonható le:
1. a munkavállaló részére nyújtott munkabér-előleg;
2. a személyi jövedelemadó-hátralék;
3. az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék,  


Végrehajtható határozat alapján történhet levonás a munkabérből bírósági, vagy közigazgatási végrehajtás során (pl. tartásdíj levonása).

 


A munkabérből történő levonás alapja:
1. a jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék levonása után fennmaradó minden olyan juttatás, amelyet a bérköltség, illetve a béralap terhére kell kifizetni (munkabérösszeg),
2. a betegszabadság idejére fizetett összeg,
3. a végkielégítés,
4. a jutalom.


A munkabérből történő levonás mértéke:
1. főszabály szerint: 33 százalék,
2. meghatározott esetekben: 50 százalék.

 


Mikor lehet levonni a munkabér 50 százalékát?


A nettó munkabérnek legfeljebb az 50%-áig terjedhet a levonás az alábbi követelések tekintetében:
1. tartásdíj,
2. szüléssel járó költség,
3. tartásra irányuló járadékszerű szolgáltatás,
4. az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,
5. jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

 


Több letiltás esetén az összes levonás ugyancsak a munkabér 50 százalékáig terjedhet.

 


Milyen összegre nem terjedhet ki levonás?


A végrehajtás alól mentes a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legkisebb összegének.  2012.01.01-től 28.500-Ft A gyermektartásdíj és a szüléssel járó költségeket azonban ettől a korlátozástól függetlenül, a munkabér feléig érvényesíteni lehet.

 


A munkabérből történő levonás sorrendje

 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) határozza meg, hogy milyen sorrendben kell a követeléseket levonni.
Olyan munkavállalónál, akinek munkabérét több levonás is terheli, a munkáltató csak az alábbi sorrend szerint vonhat le a munkabérből:


1. gyermektartásdíj,
2. egyéb tartásdíj,
3. munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,
4. a büntető és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével),
5. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
6. egyéb követelés,
7. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.


A sorrendben előbb álló követelés teljes kielégítése után lehet a sorban hátrább álló követelést kielégíteni.

 


Az ugyanazon pont alá eső több követelés egymás közötti sorrendjét az határozza meg, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz. A bíróság ettől a sorrendtől eltérően elrendelheti, hogy az a)-e) pontokban meghatározott követelések közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni.


Köteles-e a munkáltató levonni az összeget?
A munkáltatónak kötelezettsége a letiltásban meghatározott összeg levonása az adós munkabéréből.
A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon

1. értesítse az adóst a letiltásról,
2. intézkedjék, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a végrehajtói letéti vagy más számlára,
3. értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsátó szervet.


A levonások teljesítésének elmulasztása esetén a munkáltató készfizető kezesként felel. Ha a kötelezettséget a munkáltató ügyintéző alkalmazottja szándékosan szegi meg, és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehetett behajtani, ő az, aki készfizető kezesként felel. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatótól, illetve - az utóbbi esetben - az ügyintézőtől is követelhető a le nem vont összeg.


Orosz

Nyomtatvány: ÉRTESÍTÉS MUNKABÉR LETILTÁSÁRÓL

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft