Illetékmérték 2012

Kategória: Információk

1. Öröklési illeték Csoport

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és ne-velőszülője terhére 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21% 18 millió forintig 2,5% 18 millió fo-rint feletti rész után 35 millió forintig 6% 35 millió forint feletti rész után 11%

II. Az örökhagyó testvére terhére 18 millió forintig 15% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% 35 millió forint feletti rész után 30% 18 millió forintig 6% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8% 35 millió forint feletti rész 15%

III. Minden más örökös terhére 18 millió forintig 21% 18 millió forint feletti rész után 35 millió fo-rintig 30% 35 millió forint feletti rész után 40% 18 millió forintig 8% 18 millió forint fe-letti rész után 35 millió forintig 12% 35 millió forint feletti rész után 21% Gépjármű, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték ( ld. 3. pont ) szerint kiszámí
tott mérték kétszerese Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szó-ló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvezmények-re vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

 

2. Ajándékozási illeték Csoport


Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

 I. Az aján-dékozó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 18% 35 millió forint feletti rész után 21% 18 millió forintig 5% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8% 35 millió forint feletti rész után 12%

II. Az ajándékozó testvére ter-hére 18 millió forintig 15% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% 35 millió forint feletti rész után 30% 18 millió forintig 8% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 10% 35 millió forint feletti rész után 16%

III. Minden más megaján-dékozott terhére 18 millió forintig 21% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forin-tig 30% 35 millió forint feletti rész után 40% 18 millió forintig 10% 18 millió forint
feletti rész után 35 millió forintig 21% 35 millió forint feletti rész után 30% Gépjármű, pótkocsi ajándékozása A visszterhes vagyonátruházási illeték ( ld. 3. pont ) szerint ki-számított mérték kétszerese Önálló orvosi tevékenység praxisjogának ajándékozása 10% Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó sza-bályok az Itv. 17. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

3. Visszterhes vagyon-átruházási illeték

Általános mérték 4% Ingatlan megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatla-non-ként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd fo-rintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.


Önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzése 10% Lakástulajdon megszer-zése 4 millió forintig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% Résztulajdon szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett hányaddal arányos része után 2%, az ezt meghaladó rész után 4% Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% Ingat-lanforgalmazási célú ingatlanszerzés 2% Hitelintézetek ingatlanszerzése 2% Szabá-lyo-zott ingatlanbefektetési társaságok vagyonszerzése 2% Gépjármű tulaj-donának meg-szerzése Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) Jármű gyártástól számított kora 0-3 év 4-8 év 8 év felett 0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW 41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW 81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW Pótkocsi tulajdonának megszerzése 2500 kg alatt 9000 forint 2500 kg fölött 22 000 forint Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabá-lyok az Itv. 23/A-23/B. §, Itv. 23/D. §, Itv. 24. §, 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg.

4. Adóhatósági eljárási illetékek

Fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljá-rás 3000 forint Adóigazolás (nemleges adóigazolás), együttes igazolás (nemleges együttes igazolás) kiadása iránti eljárás 3000 forint Ha egy beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 3000 forint illetéket kell fizetni.

...

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft